Všeobecné podmínky agentury BRAČ travel


I. Úvodní ustanovení

Cestovní agentura BRAČ travel se zavazuje zajistit zákazníkovi ubytování v objednaném termínu, s výjimkou mimořádných případů ovlivněných vyšší mocí (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, sanitární poruchy, živelné pohromy, intervence státních institucí apod.). Jakmile zákazník zakoupí pobyt (ubytovací jednotku) z naší nabídky, vstupuje s námi do právního vztahu a zároveň potvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými podmínkami poskytování ubytovacích služeb (dále: Všeobecné podmínky). Tyto podmínky jsou základem při řešení případně vzniklých sporů mezi zákazníkem a BRAČ travel.

Právní vztahy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a zákonem č. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů a dále je upraven těmito Všeobecnými podmínkami.

II. Rezervace pobytu, uzavření
Rezervaci pobytu zajišťovaného BRAČ travel provádí zákazník telefonicky, elektronickou cestou nebo u obchodního zástupce. Zaplacením zálohy za rezervaci se vše, co je uvedeno v těchto podmínkách, stává právně závazným jak pro zákazníka, tak i pro BRAČ travel.
Nárok zákazníka na účast na pobytu zprostředkované BRAČ travel, který je předmětem smlouvy vzniká úplným zaplacením ceny pobytu za podmínek dohodnutých ve smlouvě.

Za smluvní závazky dalších osob uvedených ve smlouvě podepsané zákazníkem, přebírá zákazník (objednavatel). Vysloví-li třetí osoba nesouhlas s uvedením své osoby ve smlouvě a se vznikem smluvního vztahu s BRAČ travel, je zákazník-objednavatel povinen plnit sám. U osob mladších osmnácti let, cestují-li bez doprovodu zákonného zástupce, je nezbytný písemný souhlas zákonného zástupce připojený ke smlouvě. Zákazník-objednavatel se zavazuje, že předá ostatním účastníkům všechny dodatečné informace, zejména pak pokyny k odjezdu.

III. Cena pobytu
Cena pobytu sjednávaná mezi zákazníkem a BRAČ travel je sjednána na základě e-mailové korespondence. Ceny za ubytovací jednotky jsou uvedeny v měně CZK nebo EURO (v tomto případě bude na dokladech vyjádřeno i protiplnění uhrazené služby v korunách (CZK)). BRAČ travel si vyhrazuje právo změnit údaje uvedené na internetových stránkách. V takovém případě, kdy se údaje ve smlouvě a v nabídce na internetu odlišují, jsou závazné údaje ve smlouvě. BRAČ travel je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu pobytu, pokud dojde ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu o více než 10 %, pokud k této změně dojde do čtrnáctého dne před zahájením pobytu.

O zvýšení ceny pobytu je BRAČ travel povinna zákazníka informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dní před započetím pobytu. Zvýšení ceny pobytu je účinné dnem doručení oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi. Zákazník je povinen, nedohodne-li se s BRAČ travel jinak, uhradit doplatek pobytu nejpozději 30 dní před datem odjezdu, a pokud došlo ke zvýšení ceny pobytu po uplynutí této lhůty, do 5 dnů od doručení oznámení. V případě, že tak neučiní, je cestovní agentura oprávněna zrušit účast zákazníka v pobytu bez dalšího upozornění.

Cena pobytu je splatná ve dvou splátkách, z nichž první zálohová splátka ve výši min. 50 % z ceny pobytu, je splatná do 2 dnů po odeslání Výzvy k platbě zákazníkovi a druhou splátku, tvořící doplatek ceny pobytu, platí zákazník nejpozději měsíc před prvním dnem pobytu a to na bankovní účet BRAČ travel. Ve smlouvě je možno dohodnout jiné termíny splatnosti, které pak jsou pro zákazníka závazné. Při sjednávání pobytu ve lhůtě kratší než měsíc před odjezdem hradí zákazník celou cenu pobytu.

Zákazník hradí splátky ceny pobytu v hotovosti zástupci BRAČ travel, případně bezhotovostním převodem na účet BRAČ travel. V případě úhrady ceny bezhotovostním převodem se cena, resp. záloha nebo doplatek, považují za uhrazené dnem připsání na účet BRAČ travel.
Všechny ceny uvedené na internetových stránkách se vztahují na pobyt delší než 4 noci. V případě kratšího pobytu je cena účtována následujícím způsobem:

za čtyři noci se uvedené ceny zvyšují o 20 %
za tři noci se uvedené ceny zvyšují o 35 %
za dvě noci se uvedené ceny zvyšují o 50 %
za jednu noc se uvedené ceny zvyšují o 75 %.

IV. Práva a povinnosti zákazníka a BRAČ travel
Zákazník je oprávněn požadovat poskytnutí všech služeb taxativně stanovených pro každý pobyt reklamovat případné vady poskytnutých služeb. V případě reklamace kontaktuje zákazník vždy nejdříve delegáta nebo jiného pověřeného zástupce BRAČ travel v místě konání pobytu. V závažných případech, kdy nebyly závady odstraněny na místě, pak přímo u BRAČ travel nejpozději do 3 pracovních dnů po návratu z pobytu. Bez písemného záznamu není možné reklamaci dodatečně uplatňovat, být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně pobytu.

Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami pobytu, všeobecnými podmínkami, podmínkami přepravy a dalšími důležitými informacemi před podpisem smlouvy a uhradit sjednanou cenu pobytu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě potřebná vstupní víza pro pobyt nebo tranzit, dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, případně tranzitních zemí; veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto předpisů nese zákazník řídit se pokyny pro účastníky pobytu a ústními pokyny průvodce nebo delegáta poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamací v místě konání pobytu dodržovat domácí řád v zakoupené ubytovací jednotce a také spolupracovat s poskytovatelem služeb v dobré víře. Zákazník, který bez zavinění BRAČ travel nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Zákazník, který při nástupu na pobyt nebo v jeho průběhu erespektuje program pobytu, porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek, může být z pobytu vyloučen bez nároku na náhradu za nevyužité služby.

V. Práva a povinnosti BRAČ travel
BRAČ travel je oprávněna
v případech nenadálých změn v obsazenosti nebo provozuschopnosti smluvených objektů zajistit pro zákazníky ubytování v objektech stejné kategorie podle místních zvyklostí a v odůvodněných případech i v jiném, odpovídajícím pobytovém místě, zákazníkovi tím nevznikají žádné další nároky vůči BRAČ travel zrušit pobyt pro malý počet účastníků nebo z důvodů vyšší moci; rozhodnutí o zrušení pobytu pro malý počet účastníků je BRAČ travel povinna oznámit všem přihlášeným osobám písemně nejpozději 7 dnů před datem odjezdu, zákazník výslovně souhlasí s tímto odlišným ustanovením od zákona č. 159/99 Sb. BRAČ travel v tomto případě navrhne zákazníkovi alternativní pobyt. V případě, kdy zákazník nepřistoupí na změnu CS, je BRAČ travel povinna neprodleně zaplatit všechny doposud zákazníkem uhrazené částky. Zákazníkovi tím nevznikají žádné další nároky vůči BRAČ travel odstoupit od smlouvy se zákazníkem v případě, že zákazník neuhradí splátky nebo doplatek pobytu v dohodnutém termínu.

V takovém případě náleží uhrazená záloha na cenu pobytu jako smluvní pokuta za porušení platebních podmínek. Zákazník tím není zproštěn odpovědnosti za případnou škodu způsobenou BRAČ travel svým jednáním BRAČ travel je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně pobytu; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne náhradu odpovídající cenovému rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou; u sportovních programů si BRAČ travel vyhrazuje právo změnit počet plánovaných instruktorů v závislosti na počet přihlášených osob; změnou instruktora uvedeného v katalogu, tištěných nabídkách nebo webových stránkách ani změnou počtu instruktorů zákazníkovi nevznikají žádné další nároky vůči BRAČ travel předpokladem nápravy nedostatků je, že zákazník uplatní své výhrady dohodnutým způsobem a přitom poskytne potřebnou součinnost.

Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:
pokud nedostatky vyplývají z jednání zákazníka pokud je neplnění zapříčiněno třetí stranou, která není spojena s poskytováním pobytu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat pokud nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci – za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb jako například: extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod.; tyto okolnosti osvobozují BRAČ travel od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění došlo ke změnám letových řádů, typu letadla a trasy letu, místních podmínek, čekací doby na hranicích apod. BRAČ travel neodpovídá za škody, které mohou zákazníkům vzniknout v důsledku zpoždění přepravy, bez ohledu na druh přepravy ani nekompenzuje služby, které nebyly v důsledku zpoždění čerpány

VI. Odstupné
Zákazník je oprávněn kdykoliv před zahájením pobytu od smlouvy o účasti na pobytu zprostředkovaném BRAČ travel odstoupit, a to písemnou formou. Zákazník bere na vědomí, že odstoupením od smlouvy vzniká BRAČ travel újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího účastníka pobytu a v případě, že se nepodaří zajistit účastníka náhradního, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům BRAČ travel a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy způsobené jednáním zákazníka proto sjednávají smluvní strany storno poplatky, které se zákazník v případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.

Datum, kdy cestovní agentura obdržela písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, představuje základ pro vyúčtování storno poplatků, a to následujícím způsobem:

při odstoupení od smlouvy do 29 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje BRAČ travel zákazníkovi na pokrytí manipulačních a administrativních nákladů 30 % celkové ceny zakoupeného ubytování; případnou zbylou částku vrátí na náklady přijímatele zákazníkovi

při odstoupení od smlouvy od 28 do 15 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje BRAČ travel zákazníkovi 50% celkové ceny zakoupeného ubytování; případnou zbylou částku vrátí na náklady přijímatele zákazníkovi

při odstoupení od smlouvy od 14 do 8 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje BRAČ travel zákazníkovi 80% celkové ceny zakoupeného ubytování; případnou zbylou částku vrátí na náklady přijímatele zákazníkovi

při odstoupení od smlouvy od 7 do 0 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje BRAČ travel zákazníkovi 100% celkové ceny zakoupeného ubytování
pokud se zákazník nedostaví na místo určení nebo zruší pobyt po jeho započetí, nemá právo na dodatečné vymáhání uhrazené sumy

Pokud jsou skutečné vzniklé náklady vyšší než výše uvedené, BRAČ travel si vyhrazuje právo účtovat skutečně vzniklou výšku nákladů.

(Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění, které kryje rizika spojená se stornem pobytu ze zdravotních a jiných důvodů vyjmenovaných v pojistné smlouvě.)

Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, má se za to, že se nedostavil na místo určení nebo zrušil pobyt po jeho započetí.

VII. Závěrečná ustanovení
Všechny skutečnosti v těchto podmínkách neuvedené se řídí ustanoveními všeobecně platných předpisů, mj. zákona č. 159/99 Sb. a násl. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že jsou mu známy tyto všeobecné podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Dále stvrzuje, že se seznámil se všemi dostupnými informacemi. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 1.01.2012 a nahrazují všechny předchozí.

Banka a účet
Banka příjemce: Raiffeisenbank, Česká republika
Číslo účtu příjemce: 822289100/0300